انگشتر فیروزه نقره

آیا آثار سنگ ها برای اقلیت های مذهبی هم هست؟

این سنگ ها مثل سایر نعمت های الهی برای همه مفید است مثل عسل که به قول الهی شفا برای همه مردم است. مطمئنا افرادی که روحیه حق پذیری د...

ادامه مطلب