تجربیات متفرقه مشتریان مجموعه روزی پاک

تجربیاتی که در اینجا برای شما نقل می شود، پیامهای مخاطبین مجموعه می باشد که برای ما نقل کردند : 1. استفاده از یاقوت و تسکین سردردهای م...

ادامه مطلب

امواج منفی و تبعات آن

متأسفانه افراد بد دل و حسود  امواج  منفی سنگینی را برای فردی که دارای نعمت هست و نمی توانند آن نعمت را در فرد ببینند ارسال می کنند. شا...

ادامه مطلب

انگشتر فیروزه نقره

فیروزه و تجربه های جالب از آن

تجربیات مشتریان محترم مجموعه روزی پاک    1. آقا مجید از کهگیوله و بویر احمد-یاسوج سلام...تأثیرانگشترفیروزه رودرآرامش(به واسطه ر...

ادامه مطلب