شرایط و روش های نگهداری و استفاده از انگشتر حدید صینی، شارژ سنگ حدید

شرایط نگهداری انگشتر حدید و شارژ سنگ حدید: در هنگام خواب لازم است سنگ حدید صینی را در زیر بالش خود قرار دهید طبق تجربه گوهر درمان های م...

ادامه مطلب