انگشتر زنانه زبرجد (14)

انگشتر مردانه زبرجد (4)

دستبند زبرجد (7)

گردنبند زبرجد (1)