انگشتر زنانه زبرجد (5)

انگشتر مردانه زبرجد (3)

دستبند زبرجد (7)

گردنبند زبرجد (1)