انگشتر زنانه زبرجد (7)

انگشتر مردانه زبرجد (2)

دستبند زبرجد (2)

گردنبند زبرجد (1)