انگشتر زنانه زبرجد (6)

انگشتر مردانه زبرجد (5)

دستبند زبرجد (5)

گردنبند زبرجد (1)