دستبند چشم ببر (4)

رومانتویی چشم ببر (2)

گردنبند چشم ببر (2)