انگشتر مردانه چشم ببر (1)

انگشتر زنانه چشم ببر (3)

دستبند چشم ببر (5)