گوهر آرامش و نشاط

دستبند یاقوت (1)

انگشتر یاقوت زنانه (35)

انگشتر یاقوت مردانه (15)

گردنبند یاقوت (2)