نکته های سلامتی

محصولات سالم ، طبیعی و ارگانیک |تفاوتها | روزی پاک

محصولات ارگانیک چه تفاوتی با محصولات سالم یا طبیعی دارند؟

محصولات سالم :

محصولات سالم که به آن (gap   ) نیز گفته می شود : good agricultural practices

با هدف حفظ اطمینان مصرف کننده ، سلامت ایمنی و رفاه انسان ودام ، حفظ اکوسیستم طبیعی و تولید در شیوه های پایدار مطرح است . گپ به کلیه فعالیتهای مرتبط با مدیریت تولید محصولات کشاورزی در مراحل کاشت ، داشت  برداشت ، جداسازی ، بسته بندی ، نگهداری و حمل و نقل گفته می شود که با در نظرگرفتن همه جوانب اقتصادی  اجتماعی و زیست محیطی و به منظور کاهش آلاینده های فیزیکی ، شیمیایی ، و بیولوژیکی اقدامات مناسبی صورت می گیرد.

GAP از دیدگاه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد( FAO ):

گپ GAP اصولی است که فرایندهای قبل و بعد از برداشت محصول را شامل و به تولید محصول ایمن و سالم کشاورزی با رعایت جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایدار منجر می شود.

– GAP از دیدگاه استاندارد ملی ایران (واژه نامه ایران گپ به شماره ۱۳۳۲۵):

مجموع روش های کشاورزی اقتصادی که از طریق حفظ محیط زیست پایدار و مسایل اجتماعی، منجر به تولید محصولات کشاورزی غذایی و غیر غذایی ایمن و مطلوب می شود. به عبارت دیگر تمام عملیات مربوط به مدیریت تولید محصولات کشاورزی (کاشت، داشت، برداشت، جداسازی، بسته بندی، نگهداری و حمل و نقل) در زمینه کاربرد توصیه های لازم و با در نظر گرفتن جوانب اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای کاهش آلاینده های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژی که برای دستیابی به هدف تامین امنیت و ایمنی غذایی در زنجیره غذایی لازم است.

اهداف نهایی استقرار GAP عبارتند از:

– به حداقل رساندن آلودگی های فیزیکی، شیمیایی، میکروبیولوژی در محصول به منظور تامین امنیت و ایمنی مواد غذایی

– ردیابی معکوس محصول

– ارتقای کیفیت و به ویژه کیفیت بهداشتی محصول تولیدی

– بهبود راندمان مصرف و کاربرد عوامل و منابع تولید

– کاهش مصرف ترکیبات شیمیایی در تولید

– به حداقل رساندن اثر تخریبی فعالیت های کشاورزی بر محیط زیست

– اجرای IPM در تولید محصولات کشاورزی

– تضمین کارفرما برای توجه به سلامت و ایمنی کارگران

محصول سالم چیست؟

با توجه به تعریف جامع محصول سالم در آیین نامه اجرایی ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی بند “ب” ماده (۶۱) قانون برنامه چهارم توسعه، محصول سالم، محصولی است که عاری از عناصر و ترکیبات سمی و آلاینده و یا با رعایت حداکثر باقیمانده مجاز (MRLs ) آنها تولید شده باشد. به عبارت دیگر، چنانچه در تولید محصول، دستورالعمل ها و روش های تولید ارگانیک اعمال شده و محصول عاری از عناصر و ترکیبات سمی و آلاینده باشد و یا اگر سایر دستورالعمل ها و روش های تولید اعمال شده و عناصر و ترکیبات سمی و آلاینده در محصول کمتر از حداکثر باقیمانده مجاز (MRLs  )باشد، محصول سالم تلقی می شود.

 

محصولات طبیعی :

محصولاتی هستند که از گیاهان و مواد معدنی ساخته می شوند که در طبیعت وجود دارند ودر آزمایشگاه تولید و ساخته نشده اند .

محصولی که فاقد مواد شیمیایی رایج مثل رایحه های مصنوعی ، رنگ ها ، نگهدارنده ها و سایر مواد افزودنی مصنوعی باشد.

ضمن اینکه ممکن است برای دفع آفات از سموم و نیز کودهای شیمیایی وغیره برای رشد آنها استفاده شده باشد .

این محصولات عاری از بقایای مواد شیمیایی مصنوعی و حاصل تولید در مناطق وحشی ، طبیعی ودست نخورده (از نظر ورود تکنولوژی بیرونی ) مانند مراتع ، جنگل ها ،دیمه زارها ، و یامزارع شخصی هستندکه به دلیل شرایط خاص اقلیم و اکولوژی منطقه در طول سالهای مدید و به صورت سنتی ، در تولیدآنها از هیچ گونه نهاده های شیمیایی استفاده نشده است .

محصولات ارگانیک :

کلمه ” ارگانیک ” به نحوه رشد و پردازش محصولات کشاورزی اشاره دارد که باعث حفظ خاک وآب و کاهش آلودگی می شود .

در کشت این محصولات از روشهای متداول برای بارور یا کنترل علفهای هرز و حشرات استفاده نمی کنند .

در روشهای مرسوم برای ترویج گیاه ارگانیک از کودهای طبیعی ، کمپوست ، برای تغذیه خاک و گیاهان از حشرات و پرندگان ، اختلال درجفت گیری یا تله استفاده می شود .

محصول ارگانیک، نتیجه نهایی کشاورزی زیستی (ارگانیک ) است که می توان در مزارع و باغات با استقرار شرایط وی‍ژه و اعمال مدیریت خاص و پس از طی یک فرآیند گذار به مرحله تولید محصول ارگانیک دست یافت. به عبارت دیگر، تولید محصول ارگانیک نتیجه نگاه ارزشمند و با هدف اولویت دادن به حفظ و احیای محیط زیست و حیات خاک، گیاهان، جانوران و انسان است.

– استقرار مدیریت تولید ارگانیک، تنوع زیستی، چرخه های زیستی و فعالیت های زیستی خاک را بهبود می بخشد. هدف اصلی کشاورزی ارگانیک، بهینه سازی سلامت و افزایش توان حیات خاک، گیاهان، جانوران و انسان در اکوسیستم است.

از اصول مهم کشاورزی زیستی(ارگانیک) منع کاربرد نهاده های شیمیایی مصنوعی مانند آفت کش ها، کودهای شیمیایی و افزودنی های شیمیایی در تولید محصول، استفاده از نهاده های ارگانیک مانند بذر ارگانیک، نهال ارگانیک، پایه تکثیری ارگانیک و غیره در تولید محصول، حفظ حاصلخیزی خاک از طریق به کارگیری راهکارهای زیستی، بازیافت بقایای گیاهی و جانوری به منظور بازگشت عناصر به خاک، حفظ چرخه عناصر غذایی و تقویت چرخه های زیستی در اکوسیستم (کشت بوم) شامل ریزموجودات، پوشش گیاهی و جانوری خاک، گیاهان و حیوانات است.

هر محصولی که از طریق استقرار این فرایند تولید و تحت کنترل و بازرسی فرایند تولید تا عرضه بر اساس استانداردهای تولید ارگانیک باشد و صحت اجرای آن توسط یک نهاد بازرسی کننده و یا گواهی کننده تایید و گواهی شود، محصولی عاری از عناصر و ترکیبات سمی و آلاینده و سالم است.

سایت icsiran.com منبع :

http://www.agbiotech.ir/sn/500-500.html